jan
26
wo
09:30 Wandelen @ Het Twiske
Wandelen @ Het Twiske
jan 26 @ 09:30 – 10:45
Wandelen @ Het Twiske
WANDELFITNESS Wat ook je leeftijd is, sporten blijft belangrijk voor je gezondheid. Iedere woensdagmorgen kun je meedoen met de Wandelfitness. We starten vanaf het parkeerterrein bij de tennisvereniging in Oostzaan (Twiskeweg) om 9.30 uur. Tegen[...]
jan
29
za
09:15 Nordic Walking Winter @ Het Twiske
Nordic Walking Winter @ Het Twiske
jan 29 @ 09:15 – 10:15
De training zal door gespecialiseerde trainers worden gegeven en stokken zijn ter plaatse aanwezig. Als kledingsadvies geldt sportieve kleding en stevig, niet al te zwaar schoeisel. Nordic Walking is een nieuwe tak van sport, die[...]
09:15 Sneeuwfit Winter (groep 1) hardl... @ Het Twiske
Sneeuwfit Winter (groep 1) hardl... @ Het Twiske
jan 29 @ 09:15 – 10:15
Groep 1 Hardlopen Sneeuwfit; de perfecte voorbereiding op de wintersport. Bij het wintersporten gebruik je spieren die je normaal weinig gebruikt. Sneeuwfit traint juist die spieren door het nabootsen van de bewegingen van het skiën,[...]
09:15 Sneeuwfit Winter (groep 2) wandelen @ Het Twiske
Sneeuwfit Winter (groep 2) wandelen @ Het Twiske
jan 29 @ 09:15 – 10:15
Groep 2 Wandelen Sneeuwfit; de perfecte voorbereiding op de wintersport. Bij het wintersporten gebruik je spieren die je normaal weinig gebruikt. Sneeuwfit traint juist die spieren door het nabootsen van de bewegingen van het skiën,[...]
feb
2
wo
09:30 Wandelen @ Het Twiske
Wandelen @ Het Twiske
feb 2 @ 09:30 – 10:45
Wandelen @ Het Twiske
WANDELFITNESS Wat ook je leeftijd is, sporten blijft belangrijk voor je gezondheid. Iedere woensdagmorgen kun je meedoen met de Wandelfitness. We starten vanaf het parkeerterrein bij de tennisvereniging in Oostzaan (Twiskeweg) om 9.30 uur. Tegen[...]
feb
5
za
09:15 Nordic Walking Voorjaar @ Het Twiske
Nordic Walking Voorjaar @ Het Twiske
feb 5 @ 09:15 – 10:15
De training zal door gespecialiseerde trainers worden gegeven en stokken zijn ter plaatse aanwezig. Als kledingsadvies geldt sportieve kleding en stevig, niet al te zwaar schoeisel. Nordic Walking is een nieuwe tak van sport, die[...]

Reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van Skivereniging Zaanstreek-waterland

Begripsomschrijvingen

Skivereniging: De Skivereniging Zaanstreek-Waterland;
Reisorganisatie: het bij de ANVR/SGR aangesloten reisbureau, of de door het Bestuur geselecteerde reisorganisatie, dat in opdracht van de Skivereniging , de door deze Vereniging ten behoeve van haar leden geboekte reizen uitvoert;

Deelnemer: het lid van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland, dat, door bemiddeling van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland, een reis boekt bij de Reisorganisatie. Het lidmaatschap van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland of lidmaatschap van samenwerkende skiverenigingen is voor deelname aan een reis verplicht;

De website: de officiële website van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland, www.skizw.nl

Algemeen

Artikel 1: De reizen, die door de Skivereniging worden aangeboden, worden uitsluitend uitgevoerd door erkende Reisorganisaties als bovenomschreven. De Skivereniging bemiddelt deze reizen tussen de Deelnemer en de Reisorganisatie. Op deze reizen zijn van toepassing de boekings- en algemene reisvoorwaarden ANVR, welke op verzoek aan de Deelnemer worden toegezonden. Alle in deze algemene reisvoorwaarden Skivereniging Zaanstreek-Waterland opgenomen bepalingen, gelden voor deze reizen in aanvulling op de eerdergenoemde ANVR voorwaarden.

Aanmelding

Artikel 2a: Aanmelding voor een reis geschiedt door middel van het insturen door de Deelnemer van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier danwel een elektronisch verstuurd aanmeldingsformulier aan de reiscoördinator van de Skivereniging. Aanmeldingsformulieren worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en indien geaccepteerd, wordt deelname schriftelijk aan de Deelnemer bevestigd. Administratiekosten per aanmelding bedragen € 10,= alleen verschuldigd in geval van acceptatie.

Artikel 2b: Door het boeken van een reis, als bedoeld in artikel 1, gaat de Deelnemer een rechtstreekse overeenkomst aan met de Reisorganisatie. De Skivereniging is slechts tussenpersoon tussen de Deelnemer en de Reisorganisatie. De voorwaarden van de Reisorganisatie met betrekking tot acceptatie, betaling, prijswijziging, annulering en uitvoering van een reis zijn op deze overeenkomst van toepassing en prevaleren boven de hierna door de Skivereniging omschreven voorwaarden.

Reissom/reisprogramma

Artikel 3: de gepubliceerde reissom geldt per persoon. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen inbegrepen, zoals vermeld in het reisprogramma. Het reisprogramma wordt gepubliceerd in “de SKI-binding” en op de website.

Betaling

Artikel 4a: behoudens het gestelde in artikel 2b, dient betaling als volgt plaats te vinden:

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bevestiging c.q. de factuur, dient de Deelnemer een aanbetaling van € 100,= p.p. betaald te worden op de bankrekening van de Skivereniging. Het restant van de reissom dient tenminste 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Skivereniging.

Artikel 4b: wanneer een Deelnemer een bevestiging van deelname aan een reis heeft ontvangen, maar de aanbetaling voor deze reis niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, wordt de reis als niet geboekt beschouwd. De Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op deelname.

Wanneer de Deelnemer in gebreke blijft met betrekking tot het tijdig betalen van de restant reissom, wordt deelname niettemin als definitief beschouwd. In dat geval zal de Skivereniging overgaan tot het nemen van geëigende maatregelen ter incasso van het bedoelde restant.

Prijswijziging

Artikel 5: Behoudens het gestelde in artikel 2b is de Skivereniging gerechtigd de reissom met maximaal 5% te verhogen zonder dat de Deelnemer dientengevolge ontbinding van de overeenkomst kan verlangen. Ingeval van prijsverhoging met meer dan 5% is de Deelnemer gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te verlangen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de aankondiging. Binnen een periode van 6 weken voor aanvang van de reis zal geen prijsverhoging kunnen worden doorgevoerd, voor zover volledige en tijdige betaling van de gehele reissom heeft plaatsgevonden.

Verzekering

Artikel 6a: Leden van de Nederlandse Skivereniging (NSkiV), die hebben gekozen voor een lidmaatschap met doorlopende reisverzekering, zijn, indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan, mede verzekerd voor de risico’s van wintersport. Overige deelnemers dienen zelf te zorgen voor een passende verzekering.

Artikel 6b: Indien gewenst, kan met het aanmeldingsformulier, door de Skivereniging, een éénmalige annuleringsverzekering worden afgesloten tegen een premie op basis van de reissom.

Reisbescheiden

Artikel 7: De benodigde reisbescheiden zullen ca. 8 dagen voor aanvang van de reis door de Skivereniging aan de Deelnemer worden toegezonden.

Annulering door de deelnemer 

Artikel 8: Behoudens het gestelde in artikel 2b, gelden de annuleringsbepalingen als hierna aangegeven:

De annuleringsbepalingen gelden vanaf het moment, dat de bevestiging van deelname aan de Deelnemer is verzonden;

Bij annulering van de reis door de Deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd:

a) administratiekosten;

b) premie annuleringsverzekering, voor zover deze is afgesloten door de Skivereniging. Zie hiervoor tevens artikel 6b;

c) bij annulering tot 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis; de aanbetaling;

d) bij annulering binnen 2-6 weken voor de aanvangsdatum van de reis: 75% van de totale reissom;

e) bij annulering binnen 0-2 weken voor de aanvangsdatum van de reis: de volledige reissom.

De annulering dient schriftelijk te geschieden aan de Skivereniging met opgave van redenen;
Indien op de annulering de algemene voorwaarden annuleringsverzekering van toepassing zijn, zullen de kosten worden vergoed door de Verzekeringsmaatschappij onder de voor de Maatschappij geldende voorwaarden.

Annulering/wijziging door de Skivereniging

Artikel 9: Behoudens het gestelde in Artikel 2b gelden onderstaande voorwaarden:

Indien 2 maanden voor aanvangsdatum van de reis niet tenminste het minimum aantal Deelnemers zich heeft aangemeld, kan door de Skivereniging, al of niet in overleg met de Reisorganisatie, worden besloten de reis te annuleren. Hiervan zullen de Deelnemers onverwijld in kennis worden gesteld. Reeds betaalde bedragen zullen geheel worden gerestitueerd, met uitzondering van de administratiekosten;
Indien zich wijzigingen in de verblijfsaccommodatie voordoen, zal de reisorganisatie een tenminste gelijkwaardige alternatieve accommodatie aanbieden;

De gelijkwaardigheid van de verblijfsaccommodatie zal blijken uit:

a) De situering van de accommodatie op de plaats van bestemming;

b) De aard en klasse van de accommodatie;

c) De faciliteiten van de accommodatie.

Klachten

Artikel 10: Behoudens het gestelde in Artikel 2b, vindt de afwikkeling van klachten op de navolgende wijze plaats.

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de reis, die de Deelnemer meent te hebben, ondanks de inspanningen en bemoeiingen van de Skivereniging, dienen zoveel mogelijk op de plaats en het tijdstip, dat de klacht ontstond, te worden ingediend bij de reisbegeleider van de Skivereniging;

Wanneer het indienen van een klacht op de onder art. 10 1. omschreven wijze niet mogelijk is, of wanneer de klacht niet naar tevredenheid van de Deelnemer kan worden opgelost, dient deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd te worden voorgelegd aan het Bestuur van de Skivereniging;
Wanneer de klacht door het Bestuur van de Skivereniging niet naar tevredenheid van de Deelnemer kan worden opgelost, kan de Deelnemer deze voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, dan wel aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Algemeen voorbehoud

Artikel 11:

Klaarblijkelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma, gepubliceerd in “de SKI-Binding”, op de website dan wel in folders en/of posters, binden de Skivereniging niet;

Overmacht, waaronder te verstaan alle omstandigheden, die de Skivereniging niet of niet geheel heeft kunnen voorzien, dan wel kunnen voorkomen en omstandigheden, waaronder begrepen sneeuwcondities, waarop de Skivereniging geen of onvoldoende invloed heeft kunnen uitoefenen, ontheft de Skivereniging van al haar verplichtingen ter zake.

Aansprakelijkheid

Artikel 12: Behoudens het gestelde in artikel 2b, gelden de volgende bepalingen:

Voor reizen volgens Artikel 1 is de Reisorganisatie (niét de Skivereniging) jegens de Deelnemer, aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de reisovereenkomst;

De Reisorganisatie, noch de Skivereniging, is aansprakelijk voor:

a) schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van reis- en/of annuleringsverzekering;

b) schade of letsel, door welke oorzaak ook berokkend aan de Deelnemer;

c) schade door verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld en geldswaardige papieren daaronder begrepen.